Sposób obliczenia ryzyka –

Ocena ryzyka wystąpienia choroby płodu może zostać dokonana w oparciu o jeden z poniższych algorytmów:

Obliczenia w oparciu o gęstość rozkładów statystycznych

Ryzyko zespołu Downa można obliczyć w oparciu o stosunek gęstości rozkładów stężeń poszczególnych parametrów: populacji ciężarnych z Zespołem Downa u płodu do populacji ciężarnych z prawidłowym kariotypem płodu, zmodyfikowanych poprzez ryzyko zespołu Downa wynikające z wieku matki.

Zależność ta wyrażona jest wzorem:

PDown - prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z zespołem Downa

PWiek - prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z  zespołem Downa wynikające z wieku matki

fDown - funkcja gęstości prawdopodobieństwa urodzenia dziecka z zespołem Downa

fNormal - funkcja gęstości prawdopodobieństwa urodzenia zdrowego dziecka

gdzie funkcja gęstości wyrażona jest wzorem:

 

s - populacyjne odchylenie standardowe

m - średnia populacyjna

 

Obliczenia w oparciu o funkcję dyskryminacyjną

Ryzyko zespołu Downa można obliczyć w oparciu o funkcję dyskryminacyjną, gdzie wskaźnik wartości dyskryminacyjnej Q(D) opisany jest wzorem:

D - wartość dyskryminacyjna

sd - odchylenie standardowe w populacji z zespołem Downa

sn - odchylenie standardowe w populacji zdrowej

md - średnia MoM dla populacji z zespołem Downa

mn  - średnia MoM dla populacji zdrowej

 

            Obliczanie indywidualnego prawdopodobieństwa - ryzyka wystąpienia zespołu Downa u płodu oparto na zasadach rachunku Bayesa używając wskaźnika Q(D) i ryzyka wiekowego a nazywanego także ryzykiem a priori.

a - ryzyko wiekowe

R - ryzyko wystąpienia zespołu Downa w badanej ciąży